Oznámení voličům o době a místě konání voleb

do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

v obci Křičeň

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                              

že volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 24. května 2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 25. května 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu

  • ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň č.p.88

pro voliče s pobytem na území tohoto okrsku.

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování                 po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu - např. průkazem o povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky     (v případě uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem (např. cestovním pasem jiného členského státu).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 21. května 2019, ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                V Křičeňi 25. 4. 2019

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                      ………………………………

                                                                                              podpis starosty

 

 

                                                                                                                                                        Vyvěšeno: 26.4.2019