Scan vyhlášky ke stažení zde

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Křičeň oznamuje v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydání

Územního plánu Křičeň

Zastupitelstvo obce Křičeň, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydalo na svém zasedání dne 17. 9. 2019 usnesením č. 7/2019/1 Územní plán Křičeň formou opatření obecné povahy.

Územní plán Křičeň je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Křičeň a na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.

Územní plán Křičeň je současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetové adrese: http://www.pardubice.eu/upobce/.  

Územní plán Křičeň nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Proti Územnímu plánu Křičeň, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Veřejná vyhláška je zveřejněna po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce obce Křičeň, Magistrátu města Pardubic, a dále je umístěna na internetové adrese:

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/odbor-hlavniho-architekta/

                                                                                                                                 Vyvěšeno: 23.9.2019

         Petr Čičko

starosta obce Křičeň

                                                                                                                                     Sejmuto: