Oznámení voličům o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve dnech 8. a 9. října 2021

v obci Křičeň

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                            

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu Křičeň, Křičeň 88 pro voliče s trvalým pobytem na území obce Křičeň.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené   skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 5. října 2021, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro daný okres pro hlasování ze silničního motorového vozidla výhradně pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, naleznete nejpozději ve čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště (dive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

                                                                                                                                

V Křičeňi dne 20. 9. 2021                                                                                                                                                                                                                                                            

¨

………………………………

                                                                                                                                                                                                                           podpis starosty

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 20.9. 2021                            

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne: 20. 9. 2021