Informace voličům o době a místě konání

 

volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 v obci Křičeň

 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i v o l i č e ,

že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek 13. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin a

 

v sobotu 14. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Křičeň, č. p. 88,

pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno katastrálním územím obce Křičeň

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 10. ledna 2023, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby. Hlasovací lístky pro případné II. kolo obdrží volič až přímo ve volební místnosti.

V Křični dne: 15.12.2022

 

………………………………

                                                                                                               podpis starosty

 

 

Vyvěšeno dne 15.12.2022