Informace voličům o době a místě konání II. kola volby

prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023

v obci Křičeň

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,

                            

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek 27. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 28. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost se sídlem: zasedací místnost Obecního úřadu Křičeň, Křičeň 88,

pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno:

katastrálním územím obce Křičeň

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené   skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí                 u příslušného zastupitelského úřadu.

                                                                                                                                            

V Křičeni dne 17. 1. 2023                                                                                                                                                                                                                            ………………………………

                                                                                               podpis starosty

 

 

Vyvěšeno dne 17.1.2023