V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád
vydává opatření obecné povahy
spočívající ve
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-38169-2/ČJ-2024-170606 dne 29.4.2024
s t a n o v í
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení dopravního omezení a uzavírky na silnicích č. III/333, III/3239, III/3237, II/0373, II/324, II/211, III/0375, III/0373, II/324 a k označení objízdných tras z důvodu pořádání cyklistického závodu „CZECHMAN Triatlon 2024“.
Žadatel: OMT z.s., Živanice 33, 533 42 Živanice, IČO 01528122

 

ke stažení plné znění zde

příloha 1

příloha 2

 

Vyvěšeno dne 30.5.2024