VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, jako úřad
územního plánování, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
KŘIČEŇ.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
SE BUDE KONAT DNE
19. 9. 2017 (úterý) v 16:00 hod.
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU KŘIČEŇ, Č.P. 88

 

úplné znění vyhlášky zde

 

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 31.7.2017