Název


Obec Křičeň

Důvod a způsob založení

Obec Křičeň  je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec Křičeň  vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Organizační struktura obce

Organizační strukturu obce Křičeň tvoří starosta, místostarostka, předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru. V čele OÚ je starosta. 

Obecní úřad

v oblasti samostatné působnosti:

 

  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti


v oblasti přenesené působnosti:

  • vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, zvláštních orgánů obce, případně komisí
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

 

 

 


Kontaktní spojení

Obec Křičeň
Křičeň 88
533 41
IČO: 00580554
Tel: 777 646 006
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.kricen.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 18:00 - 19:00
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:


Dokumenty

 

  • viz

 

 

 

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění závěrečného účtu

 

 

 

 

Žádosti o informace, podněty, stížnosti, petice

Místo a způsob jak získat příslušné informace

osobně - Obecní úřad Křičeň, Křičeň 88, 53341
telefonicky – 777 646 006
písemně – Obec Křičeň, Křičeň 88, 53341
elektronicky – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádosti a jiná podání určená obci Křičeň a jejím orgánům se doručují:

- poštou na adresu Obec Křičeň, Křičeň 88, 53341
- osobně na adrese Obecní úřad Křičeň, Křičeň 88, 53341

 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 


Úřední hodiny :

Pondělí: 18:00 - 19:00

Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí OÚ a jeho orgánů

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření orgánu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná obecní zastupitelstvo, starosta. 

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce 

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu nebo prostřednictvím elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. 

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím zastupitelstva či orgánu obce ke krácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

Formuláře

formuláře je možno nalézt na Portálu veřejné správy - http://portal.gov.cz

Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

 

Návody pro řešení životních situací je možné nalézt na Portálu veřejné správy - http://portal.gov.cz

 


Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Potřebné informace najdete na následující stránce - Ochrana obyvatelstva na webu HZS Pardubického kraje

 


Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Obec Křičeň se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí). 
Přistup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům obce Křičeň a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na pracovišti obecního úřadu. 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost obce a obecního úřadu:
Zákony lze nalézt na webových stránkách www.portal.gov.cz 

Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Příslušný útvar obce je v souvislosti s poskytováním informací povinen žádat (dle § 17 zákona 106/1999 Sb.) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním, zpracováním, kopírováním a odesláním, resp. předáním informace žadateli v požadované formě a obsahu. 

2. Zpracovatel vždy podmíní vydání písemné informace zaplacením úhrady nákladů na základě provedené nákladové kalkulace, se kterou seznámí žadatele. V případě ústní informace, jež je možno podat okamžitě a která si nevyžádá dalších nákladů, se informace poskytne zdarma. Žadatel zaplatí požadovanou částku za vyhotovenou informaci v pokladně obecního úřadu nebo poukázáním příslušné částky na příjmový účet obecního úřadu. Úhrada je příjmem obecního úřadu. 

3. Kalkulace nákladů za poskytnutí informace

služba / jednotka / Kč 

Internet / započatá 1/2 hodina / 20,- 
Tisk - tiskárna / 1 strana / 2,- 
Telefon – hovorné / 1 minuta / dle tarifů telefonní společnosti

Licenční smlouvy

Výhradní licence 
§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského 2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona 2b). 

Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl. 

Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta. 

Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy. 
Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství. 

Seznam zřizovaných organizací

Žádné

Účast ve svazcích a sdruženích měst a obcí

Regionální svazek obcí Bohdanečsko

MAS Bohdanečsko

Obchodní společnosti se 100% účastí obce

Žádné

Školská zařízení zřizovaná obcí

Žádné

 

 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb

001_2024 Sdělení k žádosti [PDF: 2,0 MB]